Velkommen til

Vinderup Skole
 

image
SFH'ens rolle i forhold til børn der har brug for en særlig indsats
Børn med fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder skal så vidt muligt kunne inkluderes på måder, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab. SFH'en skal være opmærksom på at involvere og aktivere disse børn. De mål, der gælder for andre børn, skal også være gældende for børn med særlige behov, men det kræver i visse tilfælde andre måder at arbejde på, at man tænker i helheder omkring det enkelte barn - eventuelt med særlige støtteforanstaltninger. Et tæt samarbejde med skolens øvrige personalegrupper samt forældrene er et selvfølgeligt udgangspunkt, når det gælder arbejdet med disse børn.
 
Børn med særlige forudsætninger kræver ligeledes opmærksomhed, så de også oplever og udfordres i varierede aktiviteter samt er en del af et socialt fællesskab.
 
SFH'ens rolle i forhold til børn der har brug for en særlig indsats.
Læs her, hvordan vi arbejder med dette tema lokalt:
 
Det er vigtigt at vi møder barnet, der hvor det er. Vi har fokus på barnets stærke sider, som danner udgangspunktet for arbejdet med barnet. Det er afgørende for barnets udvikling, at det får succesoplevelser og barnet oplever at være en del af fællesskabet.
 
En tæt guidning i forhold til at etablere sociale relationer således at barnet får bedre mulighed for at blive selvhjulpen. Dette kræver tydelige og troværdige voksne omkring barnet, men også voksne der har den nødvendige empati både overfor barnet og forældrene. Derfor er der også et tæt samarbejde med forældrene.
 
Der afholdes møder med forældrene efter behov, men den daglige kontakt vægtes ligeledes højt.
 
Til ovenstående er PALS og inklusion vigtige elementer.